top of page

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob společností

Společnost, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich společností osobních údajů.

 

Společnost zpracovává osobní údaje  v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Shromažďované údaje

Společnost zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 

 • jméno a příjmení

 • adresa bydliště / sídla

 • rodné číslo / IČO

 • adresa elektronické pošty

 • telefonní číslo

 • pracovní pozice osoby ve společnosti

 • čísla bankovních účtů

 • platební morálka 

Účel zpracování

Pro realizaci nákupu a dodání zboží (rozumí se i služeb) na kupujícím (rozumí se i objednatelem) určené místo, komunikaci s kupujícím a splnění dalších povinností vyplývajících ze zákona společnost potřebuje znát výše zmíněné údaje. Tyto údaje společnost získá při převzetí a to buď trvale, nebo dočasně. Vzhledem k tomu, že jsou tyto osobní údaje kupujícího získávány za účelem splnění smlouvy, která je stranou smlouvy, jsou případně nezbytné pro splnění právní povinnosti, není nutný výslovný souhlas smluvního se zpracováním.

Zpracování se souhlasem

Kupující může poskytnout udělit souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro účely

 

 • vedení uživatelského účtu,

 • zasílání informací souvisejících se zbožím a službami

 • zasílání obchodních sdělení / newsletterů/magazínů kupujícímu

 • zasílání pozvánek na propagační akce pořádané společností

 

Nákup zboží / služeb není podmíněn tímto souhlasem a může souhlasit s uchováváním a zpracováním výše zmíněných osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení, informací souvisejících se zbožím a službami, newsletterů / magazínů, pozvánek na propagační akce a shora kdykoli odvolat, a to tak, že zašlete e-mailovou zprávu na: info@isot.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky. Tímto odvoláním není dotčeno zpracování osobních údajů pro účely splnění smlouvy, přičemž smluvní stranou je smlouva, jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti.

Forma a délka zpracování

Osobní elektronické údaje kupujícího jsou zpracovávány v podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Údaje zpracované za účelem splnění smlouvy, které je smluvní stranou smlouvy, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti (pro zajištění dodávek zboží či služeb, vyřizování reklamací, účetní povinnosti a další) jsou po dobu nezbytně nutnou stanovenou právními předpisy (zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a další) není však po dobu 10 let

Zpracovatelé

Osobní údaje jsou pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením a zákonem.

 

Zpracovat osobní údaje jsou:

 • externí účetní

 • IT technik

 • monitoring vozidel - Webdispečink

 • monitorování vozidel - Scania Fleet

 • T-mobile - Správce firemních nákladů

Poučení o právech

kupující mají k zaručení ochrany jejich osobních údajů tato práva:

Právo na informace

Právěm na informaci se rozumí veškerá práva obsažená v čl. 13 nařízení. Zejména se jedná o právo kupujícího na znalost osobních údajů a kontaktních údajů správce a o účel, pro který jsou osobní údaje kupujícího společnosti shromážděny a zpracovány.

Právo na přístup k osobním údajům

Právěm na informaci se rozumí veškerá práva obsažená v čl. 13 nařízení. Zejména se jedná o právo kupujícího na znalost osobních údajů a kontaktních údajů správce a o účel, pro který jsou osobní údaje kupujícího společnosti shromážděny a zpracovány.

Právo na opravu

Právěm na opravu se rozumí veškerá práva obsažená v čl. 16 nařízení, zejména pak právo na to, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se kupujícího týkají.

Právo na výmaz (byť zapomenut)

Právěm na výmaz se rozumí veškerá práva obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná o právo kupujícího, aby společnost bez zbytečného odkladu na žádost kupujícího vymazala osobní údaje kupujícího za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením.

Právo na omezení zpracování

Právěm na omezení zpracování se rozumí veškerá práva obsažená v čl. 18 nařízení.

Právo na přenositelnost údajů

Právěm naitelnost údajů se rozumí veškerá práva obsažená v čl. 20 nařízení, zejména pak právo kupujícího získat své osobní údaje, které poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a čitelném formátu.

Právo vznést námitku

Právěm vznést námitku se rozumí veškerá práva obsažená v čl. 21 nařízení.

 

Zjistí-li nebo se domnívám, že se jedná o kupujícího, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s osobou, která je chráněna soukromým životem, v rozporu s řízením nebo v rozporu se zákonem může požadovat po společnosti vysvětlení či požaduje, aby byl takovýto stav odstraněn.

 

kupující má dále právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní služební úřad ve věcech ochrany osobních údajů.

 

Právo kupujícího na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.

bottom of page