top of page

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob společností

Společnost

se sídlem

IČO

zapsaná v OR

telefonní kontakt

e-mail

dále jen (“společnost“)

: SOT INVENT s.r.o.

: Cheb – Klest 22, PSČ 350 02,

: IČO: 264 08 201,

: KS v Plzni, oddíl C, vložka 18321,

: +420 354 595 304,

: info@isot.cz

Společnost, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností.

 

Společnost zpracovává osobní údaje  v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

          Shromažďované údaje

 

Společnost zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 

 • jméno a příjmení

 • adresa bydliště / sídla

 • rodné číslo / IČO

 • adresa elektronické pošty

 • telefonní číslo

 • pracovní pozice osoby ve společnosti

 • čísla bankovních účtů

 • platební morálka 

          Účel zpracování

Pro realizaci nákupu a dodání zboží (rozumí se i služeb) na kupujícím (rozumí se i objednatelem) určené místo, komunikaci s kupujícím a splnění dalších povinností vyplývajících ze zákona společnost potřebuje znát výše zmíněné údaje. Tyto údaje společnost získá při objednávce kupujícího a to buď trvale, nebo dočasně. Jelikož jsou tyto osobní údaje kupujícího získávány za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti, není nutný výslovný souhlas kupujícího se zpracováním.

          Zpracování se souhlasem

 

Kupující může při objednávce udělit souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro účely:

 

 • vedení uživatelského účtu,

 • zasílání informací souvisejících se zbožím a službami

 • zasílání obchodních sdělení / newsletterů/magazínů kupujícímu

 • zasílání pozvánek na propagační akce pořádané společností

 

Nákup zboží / služeb není podmíněn tímto souhlasem a kupující může souhlas s uchováváním a zpracováváním výše zmíněných osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení, informací souvisejících se zbožím a službami, newsletterů / magazínů, pozvánek na propagační akce ad shora kdykoli odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu na: info@isot.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky. Tímto odvoláním není dotčeno zpracování osobních údajů pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti.

          Forma a délka zpracování

 

Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Údaje zpracované za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti (pro zajištění dodávek zboží či služeb, vyřizování reklamací, účetní povinnosti a další ) jsou  uchovány po dobu nezbytně nutnou stanovenou právními předpisy (zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a další) nejdéle však po dobu 10 let

          Zpracovatelé

 

Osobní údaje jsou pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením a zákonem.

 

Zpracovateli osobních údajů jsou:

 • externí účetní

 • IT technik

 • monitoring vozidel - Webdispečink

 • monitoring vozidel - Scania Fleet

 • T-mobile - Správce firemních nákladů

​​

          Poučení o právech

 

Kupující mají k zaručení ochrany jejich osobních údajů tato práva:

 

 

1. Právo na informace

 

Právem na informace se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 13 nařízení. Zejména se jedná o právo kupujícího na znalost totožnosti a kontaktních údajů správce a o znalost účelu, pro který jsou osobní údaje kupujícího společností shromažďovány a zpracovávány.

 

 

2. Právo na přístup k osobním údajům

 

Právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 15 nařízení. Zejména se jedná o právo kupujícího na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje kupujícího zpracovávány.

 

 

3. Právo na opravu

 

Právem na opravu se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 16 nařízení, zejména pak právo na to, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se kupujícího týkají.

 

 

4. Právo na výmaz (být zapomenut)

 

Právem na výmaz se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná o právo kupujícího, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání kupujícího vymazala osobní údaje kupujícího za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením.

 

 

5. Právo na omezení zpracování

 

Právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 18 nařízení.

 

 

6. Právo na přenositelnost údajů

 

Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 20 nařízení, zejména pak právo kupujícího získat své osobní údaje, které poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

7. Právo vznést námitku

 

Právem vznést námitku se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 21 nařízení.

 

Zjistí-li nebo domnívá-li se kupující, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochrannou kupujícího soukromého života, v rozporu s nařízením nebo v rozporu se zákonem může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takovýto stav odstraněn.

 

Kupující má dále právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů.

 

Právo kupujícího na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.

bottom of page